Bloc
Klimaatakkoord bouw

Klimaatakkoord bouw

BLOC is de aanjager van een ‘akkoord’ of ‘aanvalsplan’ tussen de bouwsector en overheden in Zuid-Holland. Om ervoor te zorgen dat alle nieuwe woningen in Zuid-Holland zo klimaatadaptief mogelijk worden gebouwd.

Lees meer

Zorgen voor een veilige en leefbare delta

Het klimaat verandert. Weersextremen nemen toe. We krijgen steeds meer extreme buien. Of juist hele lange droge periodes. ‘Hittestress’ is allang geen uitzondering meer. En terwijl de zeespiegel stijgt, daalt in Zuid-Holland in sommige delen juist onze bodem.

Gevolgen klimaatverandering

Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied. Met veel inwoners en een aantal sterk verstedelijkte gebieden. En juist in steden is een hete dag nog heter dan op het platteland. En juist in steden is een extreme bui een veel groter probleem: doordat alles ‘versteend’ is kan het water niet goed weg. We kennen allemaal de beelden van straten die blank staan, viaducten die ondergelopen zijn of bewoners van huizen met waterschade. Kortom, de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer te merken. Dat betekent dat we onze omgeving zo moeten vormgeven, dat we hier goed mee om kunnen gaan. En dus ook onze huizen en straten zo moeten bouwen, dat de temperatuur niet nog verder toeneemt, dat het water goed weg kan als het moet. Kortom, klimaatadaptief bouwen.

En juist in deze provincie moeten we in de komende jaren ontzettend veel nieuwe huizen bouwen: 170.000 in de komende tien jaar. Dus dit is bij uitstek het moment om afspraken te maken over hoe we die woningen zo gaan bouwen dat we de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. BLOC is de aanjager van een ‘Akkoord’ of ‘Aanvalsplan’ tussen overheden en bouwpartijen in Zuid-Holland waarin we die afspraken ook echt gaan maken.

Hittestress, bodemdaling, extreme neerslag, zeespiegelstijging, langdurige droogte: dit zijn de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering. In de steden merken we deze gevolgen extra sterk. Daarom zijn alle gemeentes, ook in Zuid-Holland, nu bezig met zogenaamde ‘stresstesten’. Tot op wijkniveau geven deze stresstesten inzicht in de grootste uitdagingen: kan het water wel goed weg? Stijgt de temperatuur niet teveel? Spelen er andere factoren mee? Deze informatie biedt belangrijke aanknopingspunten om de juiste maatregelen te kunnen treffen.

Om dit voor elkaar te krijgen, werkt BLOC werkt samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeentes die deel uitmaken van de verstedelijkingsalliantie, de Zuid-Hollandse waterschappen en zoveel mogelijk partijen uit de bouwsector. Op 4 oktober, tijdens het ‘Verstedelijkingscongres’,  is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen getekend en de afspraken bekrachtigd.

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen, worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. De coalitie legt deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.

 

Bent u actief in de bouwketen? Of werkt u bij een overheid of bijvoorbeeld een woningbouwcoöperatie? En wilt u van deze ontwikkelingen op de hoogte blijven of juist erbij betrokken worden? Neem dan vooral contact op met Sander.

Sander van der Wal

Sander van der Wal