Bloc
THE LEARNING ENVIRONMENT

THE LEARNING ENVIRONMENT

BLOC en Off Road Innovations starten het transitieprogramma The Learning Environment, met de ambitie om de kwaliteit van alle onderwijsomgevingen in Nederland radicaal te verbeteren.

Lees meer

10.000 onderwijs- omgevingen

In tien jaar tijd alle onderwijsomgevingen in Nederland transformeren tot inspirerende, slimme, gezonde, duurzame en toekomstbestendige omgevingen. Dat is het doel van The Learning Environment.

Kennisinfrastructuur

De maatschappij verandert razendsnel. We zijn in hoog tempo een kennis- en netwerksamenleving geworden, waarin de technologische mogelijkheden oneindig zijn. Nederland is een van de voorlopers in de toepassing van nieuwe technologieën en kent een goede kennisinfrastructuur.

 

Maar… Het Nederlandse onderwijs verandert nauwelijks mee. Studenten en scholieren leren voor banen die in rap tempo aan het verdwijnen zijn. Programma’s ter verbetering van het onderwijs leiden tot stapsgewijze aanpassingen van het curriculum terwijl radicale aanpassingen nodig zijn om aan te blijven sluiten op de maatschappelijke veranderingen en om in de top te blijven van concurrerende economieën in de wereld.

En… Ook de onderwijsomgeving is niet toekomstbestendig. Scholen worden veelal gerealiseerd binnen te krappe budgetten die leidend zijn voor de (daarmee gelimiteerde) kwaliteit. Er zijn honderden innovaties die deze omgevingen interactiever, schoner, gezonder, energiezuiniger, flexibeler een meer inspirerend kunnen maken. Innovaties waardoor onderwijsomgevingen het onderwijs niet alleen ondersteunen, maar versterken. Maar die worden nauwelijks benut. En bestaande bouwprocedures en financiële modellen maken echte vernieuwing onmogelijk.

Drie lagen

Met het transitieprogramma ‘The Learning Environment’ willen wij de kwaliteit van onderwijsomgevingen radicaal te verbeteren. Het is een programma dat over leeromgevingen, over lerende omgevingen en over groeiende kennisomgevingen. Met op iedere laag een verschillend doel.

Laag 1: de leeromgeving

We willen omgevingen ontwikkelen die de diversiteit van beschikbare opleidingsvormen kunnen omarmen. Inspirerende en gezonde omgevingen creëren waar scholieren, studenten en leerkrachten hun talenten maximaal kunnen ontplooien en benutten. Van klassikaal onderwijs, colleges en individueel onderwijs tot MOOCS, peer learning en alle toekomstige vormen. Door de hele leercyclus heen: van basisscholen en middelbare scholen tot beroeps- en academisch onderwijs. En op verschillende schaalniveaus: van klaslokaal tot campusomgeving. Wij willen daarbij gebruik maken van technologieën om én het onderwijs zo interactief en inspirerend mogelijk te maken én de omgeving zo flexibel mogelijk in te richten. Dit gaat resulteren in leeromgevingen die flexibel zijn in tijd en ruimte, waarin kan worden ‘gespeeld’ met groepsgroottes, lichtinval, meubilair en onderwijsmaterialen. Dat beperkt zich niet tot een gebouw; ook de directe omgeving kan worden ingezet, zoals schoolpleinen of campusomgevingen. De hele leeromgeving sluit zo maximaal aan op de ontwikkelingsbehoefte van de ‘21st century skills’.

Laag 2: de lerende omgeving

Wij willen intelligente onderwijsomgevingen realiseren die niet degenereren maar juist met de tijd beter worden. Echt lerende omgevingen. Een school of universiteitsgebouw dat in staat is met de tijd mee te veranderen. Dit vraagt om een slim bouwproces, waarbij al in het allereerste stadium wordt nagedacht over de groeimogelijkheden en het ruimtelijk adaptievermogen van het gebouw. Het gebouw wordt ingericht als een framework voor verschillende plug & play voorzieningen. En door een slim gebruik van technologieën en data kan de effectiviteit van de omgeving worden gemeten en kunnen maatregelen worden genomen om die omgeving nog beter in te richten en aan te laten sluiten op de leerbehoefte. Dat kunnen maatregelen zijn in het gebouw zelf, maar ook in de software of het curriculum of leeraanbod.

Laag 3: de kennisomgeving

Een omgeving creëren waarin we kennis opdoen over hoe we het onderwijs met een nieuwe gebouw- en omgevingsaanpak en nieuwe ontwikkel- en financieringsmodellen continu kunnen versterken. De kennisontwikkeling vindt plaats in de leeromgeving zelf, de scholen en onderwijsinstellingen. Hier ontwikkelen de experts – de leerlingen, studenten en leraren – samen kennis over het creëren van hun eigen optimale leeromgeving. Door onderlinge uitwisseling van kennis en data tussen onderwijsinstellingen kan nog meer aan kwaliteit in de onderwijsomgevingen worden gewonnen. Beleidsmakers en kaderstellers (lokaal, regionaal en landelijk) zetten data en ervaringen om in nieuwe onderwijsmethodieken en ontwikkel- en financieringsmodellen. Modellen die de leeromgeving versterken.

Exponentiële aanpak

Met het programma willen we een transitie in het onderwijs op gang brengen op basis van een exponentiële aanpak. Nederland kent meer dan 10.000 onderwijsomgevingen. 100% impact in tien jaar is haalbaar. Als we ervan uitgaan dat we met The Learning Environment ieder jaar 3x zoveel instellingen en organisaties kunnen bereiken als het jaar ervoor, dan kunnen we door in het eerste jaar te beginnen met twaalf onderwijsinstellingen, in zeven jaar alle onderwijsinstellingen in Nederland bereiken en betrekken. The Learning Environment jaagt de transitie aan. De looptijd van het programma is in ieder geval drie jaar, met als doel zo’n 160 onderwijsinstellingen te bereiken en te helpen transformeren. Daarmee is de onvermijdelijke transitie ingezet en kunnen anderen het programma verder uitbouwen.

Voor meer informatie neem contact op met Lennart

Lennart Graaff

Lennart Graaff