Bloc
Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Voor het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt BLOC persoonsgegevens. Wij handelen hierbij conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) om te garanderen dat uw gegevens zorgvuldig verwerkt worden en uw privacy gewaarborgd blijft. In de AVG wordt de partij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens aangeduid als de Verwerkings-verantwoordelijke. Als u gebruikt maakt van onze producten of diensten, of wanneer u met ons samenwerkt of een zakelijke relatie met ons aangaat, worden wij bij de uitwisseling of verwerking van persoonsgegevens Verwerkingsverantwoordelijke voor bepaalde persoonsgegevens van u.

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over ons beleid, de wijze waarop BLOC omgaat met uw persoonsgegevens en hoe wij vorm geven aan onze plichten als Verwerkingsverantwoordelijke. Tevens maken we u graag bekend met de rechten die u heeft wanneer BLOC persoonsgegevens van u verwerkt.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben of mocht u een opmerking hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vindt u onderaan deze pagina meer informatie hoe u hierover met ons in contact kunt komen.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het inschrijven voor de BLOC nieuwsbrief

U heeft zich via onze website (www.bloc.nl) ingeschreven voor de BLOC nieuwsbrief. Om deze nieuwsbrief te kunnen sturen, vragen wij enkele gegevens van u. Voor de registratie van onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw emailadres.

 

Bij het inschrijven voor de CO2 Smart Grid nieuwsbrief

U heeft zich via onze website (www.co2smartgrid.nl / www.bloc.nl) ingeschreven voor de CO2 Smart Grid nieuwsbrief. Om deze nieuwsbrief te kunnen sturen, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw emailadres.
 • Uw Functie
 • Naam van de organisatie
 • Beleefdheidstitel

 

2. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Ofwel u bent een bestaande netwerkrelatie ofwel u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn of op de hoogte te willen blijven van een of meerdere van onze diensten of activiteiten. Om u te kunnen informeren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

BLOC verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk om het bovenstaande te garanderen. De doelen van de gegevensverwerking die voortkomen uit onze product- en dienstverlening zijn:

 • Het registreren van een klant- of netwerkrelatie;
 • Het informeren over onze producten en diensten middels onze nieuwsbrief;

 

Zonder uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor deze twee hierboven genoemde doelen niet.

3. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

BLOC deelt uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven genoemde product- en dienstverlening. Met elke partij waarmee uw gegevens gedeeld worden, worden de afspraken over uw privacy geborgd in een verwerkersovereenkomst.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien voor het verwerken van bepaalde persoonsgegeven een wettelijke termijn bestaat, zal BLOC deze persoonsgegevens ten minste zolang bewaren als de wet voorschrijft en/of niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn.

Voor de meeste persoonsgegevens die BLOC verwerkt bestaat een dergelijke wettelijke termijn echter niet. Persoonsgegevens van uw account zullen tot maximaal 10 jaar na uw laatste aanmelding in uw account bewaard blijven. Daarna zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar gewist worden.

Gegevens ten behoeve van marketing en commerciële doeleinden zullen bewaard blijven zolang u geregistreerd staat als klant of netwerkrelatie van BLOC.

5. Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken wordt u onder de AVG aangeduid als Betrokkene. Als Betrokkene geniet u diverse rechten om uw privacy te beschermen. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons als Verwerkingsverantwoordelijke om een beroep te doen op uw rechten. Hoe dit kan vindt u hieronder.

Als Betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken;
 • Recht op rectificatie: recht om onjuiste gegevens of informatie die wij van u hebben te laten corrigeren;
 • Recht op gegevenswissing: het recht om persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken door ons te laten wissen;
 • Recht van bezwaar: recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang of voor direct marketing.

 

Wilt u gebruik maken van één van bovengenoemde rechten, dan vragen wij u een email te sturen naar info@bloc.nl.  Om uw identiteit vast te stellen en zo te bepalen dat het verzoek echt van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) mee te sturen. Om ook hierbij uw privacy te beschermen vragen wij u de pasfoto, het Burgerservicenummer, paspoortnummer en MRZ code (reeks cijfers, letters en tekens onderaan uw paspoort) zwart te maken. Wij zullen u informeren wanneer wij uw verzoek in behandeling hebben genomen en streven ernaar binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

U kunt ook contact opnemen via de post. Stuur uw correspondentie, onder bovengenoemde voorwaarden, in dat geval naar:

BLOC bv
Van Vollenhovenstraat 15
Pakhuis 22
3016 BE Rotterdam
Tel. +31 10 843 2395
KVK: 61106240

6. Klachten

Bent u ontevreden met onze reactie op of de wijze waarop wij uw vraag of opmerking hebben afgehandeld, en bent u van mening dat wij op onrechtmatige wijze met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een melding indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgevens ziet namens de overheid toe op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Uw melding of klacht kunt u indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.