BLOC en het CO2 Smart Grid

Bouwen aan de circulaire economie. Laten we beginnen met de grondstof die nu het grootste gevaar oplevert. En daar business van maken!

Waarom vinden we dit zo belangrijk?

Het is niet voor niks dat Elon Musk onze CO2-uitstoot ‘het domste experiment van de mensheid ooit’ noemt. Het beperken van CO2-emissies in de atmosfeer is daarom de belangrijkste opgave van de 21e eeuw. Daar wordt gelukkig hard aan gewerkt, denk maar aan het akkoord wat in Parijs is gesloten en de snelle ontwikkelingen van schone energie. Voor Nederland is dit een hele grote uitdaging. Niet alleen staan we in Europa in het verkeerde rijtje qua hernieuwbare energie, we zijn voor een groot deel afhankelijk van fossiele energie voor onze welvaart. Dat dilemma schuurt en kraakt, dat zie je duidelijk bij bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen.

Maar als zakelijke én ecologische belangen nou eens samen kunnen gaan? Dat we van de transitie niet alleen een complex vraagstuk maken, maar ook een grote kans? Dat kan! Want CO2 is óók een grondstof. En nergens in de wereld is er al een functionerend netwerk waarmee dat effectief kan worden gedistribueerd om te worden gebruikt in de glastuinbouw. In Nederland is een netwerk mogelijk dat ook nog eens in de nabijheid van vijf topuniversiteiten, twee wereldhavens, het grootse petrochemische cluster ter wereld en talloze toonaangevende kennispartijen en bedrijven zit.

Door aan het CO2 Smart Grid te werken, zetten we niet alleen stappen in marktgedreven duurzaamheid, we laten de wereld ook zien dat opgaves ook een kans kunnen zijn.

Hoe werkt BLOC aan zulke grote projecten?

Dit kunnen we alleen met goede, ambitieuze partners die aan de slag willen met zulke kansen en daar het lef voor hebben. Door slimme samenwerkingen op te tuigen wordt het proces opgestart. Voor dat proces is onze onafhankelijke rol belangrijk. Omdat we geen direct zakelijk belang hebben kunnen we ons puur richten op de ambitie: zoveel weinig mogelijk CO2 de lucht in door het zoveel mogelijk nuttig te gebruiken.

 

Kick-off van de haalbaarheidsfase in maart 2017

Kick-off van de haalbaarheidsfase in maart 2017

Waarom is dit moment belangrijk?

Voor alle betrokken – en eigenlijk de hele wereld – zijn dit soort toekomstgerichte concepten spannend. Want de ontwikkelingen zijn duidelijk, maar wat komt er allemaal nog op ons pad? En wat is ieders rol daarin? Wij zijn erg trots dat alle partners van het CO2 Smart Grid voorbij die hobbels kijken en het geheel zien. Nadat we de intentie uitspraken op de Klimaattop (we vinden het een goed idee) wordt er nu een échte stap gezet (we gaan ervoor).

Bij zulke immense projecten is een keuze om te investeren een hele zware. Dat kan alleen als je weet wat alle haken en ogen zijn. Daar gaan we nu mee aan de slag in ons haalbaarheidsonderzoek. De inzichten die daar uitkomen, leveren uiteindelijk de argumenten om beslissingen te nemen. En dat is niet niks, want er zijn nogal wat vraagstukken: bedrijfseconomisch, technologisch, beleidsmatig en maatschappelijk. Dat zijn dan ook de leidende ‘tracks’ in het haalbaarheidsonderzoek waarmee de 28 partners (nieuwste partners: EBN en Gasunie!) van het CO2 Smart Grid op 30 maart 2017 zijn gestart. Het is inspirerend om te zien dat bedrijven, kennisinstituten en overheden hierin willen investeren.

Lees hier alles over het CO2 Smart Grid.

Dit kunnen we alleen met ambitieuze partners die lef hebben.