Bloc
Strategie Bezoekersmanagement

Aanpak Bezoekersmanagement

Voor de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bouwen we een strategie en aanpak voor hun bezoekersmanagement.

Lees meer

We werken samen met de SWEK en de binnen het Bestuurlijk Platform Kinderdijk betrokken partners (waaronder de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aan een visie op- en aanpak voor bezoekersmanagement. Een toekomstgerichte aanpak die tegelijkertijd een belangrijke bijdrage moet leveren aan het borgen van de leefbaarheid in het gebied als aan de mogelijkheid voor velen om het werelderfgoed te bezoeken en te beleven, waarbij de customer journey centraal staat.

Het aantal bezoekers stijgt en zal dat ook de komende jaren blijven doen (bron: NBTC). Dat is positief want betalende bezoekers vormen de basis voor het behoud en het beheer van het erfgoed. Maar dat vraagt ook om maatregelen voor een gezond evenwicht tussen bewoners en bezoekers en daarmee de druk op het gebied te beperken en de leefbaarheid te vergroten. Dat kan met een integrale strategie bezoekersmanagement waarmee geplande en toekomstige activiteiten kunnen worden getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid en die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

Het Werelderfgoed en bezoekersicoon draagt bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de eigen omgeving

Veel gemeenten in Nederland en daarbuiten huisvesten bijzonder erfgoed, en kunnen zetten dat in voor de versterking van de lokale economie en/of de leefbaarheid van het gebied. De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam vormen samen met het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk zo’n gebied: een unieke regio met eigen karakter en kenmerken, gelegen op de westpunt van de Alblasserwaard tussen Rotterdam en Dordrecht. Kinderdijk is in dit gebied de belangrijkste internationale- cultuurhistorische-toeristische trekker. De verwachting is dat uiteindelijk jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers – waarvan ongeveer de helft betalend – de erfgoedsite gaan bezoeken.

De bestuurlijke opgave is deze potentie optimaal in te zetten ter vergroting van de leefbaarheid, behoud van natuur en erfgoed en ter versterking van de lokale economie. Dat vergt een integrale aanpak die rekening houdt met de lokale belangen binnen beide gemeenten en optimaal gebruik maakt van de regionale omgeving en actief betrokken stakeholders. Dit vraagt dus om een visie, strategie en aanpak van bezoekersmanagement.

Vanuit dezelfde uitgangspunten en randvoorwaarden samen tot maatregelen komen

In een reeks sessies en gesprekken ging BLOC met alle stakeholders de diepte in, ondersteund door onderzoek en onze ervaring in andere gebieden. Wat vinden alle betrokken partijen belangrijk en wat is de rol en waarde van de bezoeker? Hoe kan het erfgoed voor iedereen toegankelijk blijven maar begrenzen we wel het aantal bezoekers (maximaal 500.000)? Hoe sturen we met product en prijs in tijd en in ruimte? Hoe betrekken we de omliggende omgeving en wat is de rol van mobiliteit en innovatie? Deze input is de basis voor de visie en strategie aangevuld met hele concrete maatregelen.

Denk hierbij aan:

  1. Een slimme aanpak voor de ontsluiting van Kinderdijk en de daarvoor benodigde inzet van mobiliteit en hoe de verschillende vormen daarvan op elkaar aansluiten (ketenmobiliteit). Hierbij uitgebreide aandacht voor vervoer-over-water, gezien de unieke ligging in de delta van de Maas, de Merwede en de Lek met een Waterbusroute die twee belangrijke bestemmingen (Rotterdam en Dordrecht) met Kinderdijk verbindt.
  2. Het identificeren van slimme koppelkansen in het ‘achterland’ van Kinderdijk, mede in kaart gebracht binnen het project: de kansenkaart Alblasserwaard.
  3. Een uitgewerkte organisatiestructuur die stakeholders in staat stelt invulling te geven aan de uitvoering en financiering van de binnen de strategie uit te voeren projecten en maatregelen en daarmee de gezamenlijke ambities voor het gebied waar te maken.

 

Door het vaststellen van deze strategie bouwen we aan eigenaarschap en creëren we commitment om verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen de partijen gezamenlijk de komende tijd gepaste ingrepen realiseren om te zorgen voor een duurzaam toegankelijk Werelderfgoed.

Ook aan de slag met een aanpak of visie op bezoekersmanagement? Contacteer Fred!

Fred Witte

Fred Witte