Bloc
Dutch Delta Cruise Port

Dutch Delta Cruise Port

Na Amsterdam Cruise Port (ACP) krijgt Nederland in de Zuidwestelijke Delta een tweede samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling en de vermarkting van het riviercruise product en een aanspreekpartner voor de sector.

Lees meer

Kansen in de Dutch Delta

Het afgelopen jaar heeft BLOC samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de regio’s Waterdriehoek, Vestingdriehoek, Waterpoort en verschillende Zeeuwse gemeenten voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port (DDCP). Daarnaast is er een speciale “taskforce”, bestaande uit touroperators, rederijen en nautisch specialisten, die de Cruise Port met raad en daad bijstaan.

Het gat in de markt

De riviercruisemarkt groeit hard in passagiers, schepen en uitgaven. Dit biedt enorme kansen voor regio’s en gemeenten met een in potentie aantrekkelijk “cruiseproduct”. Er is veel vraag naar kades en nieuwe producten om bestaande routes uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Dit vraagt focus, regie en middelen. Dit ontbreekt nog in veel regio’s in het zuidwesten van Nederland.

Daarnaast trekt de sector aan de bel omdat men ziet dat er te weinig geschikte kades zijn voor het afmeren van steeds grotere schepen en de (boven) regionale productontwikkeling voor het cruisepubliek achterblijft. Er is geen gerichte marktbewerking en ook mist men een duidelijke aanspreekpartner in deze regio.

Met zoveel dynamiek en kansen is het nu tijd om in actie te komen en ons gezamenlijk hard te maken voor een vervolg. Het gebied dat ligt tussen de uiteinden van Maas en Rijn en doorloopt in de Zeeuwse Delta vormt een logisch bovenregionaal verband: de Dutch Delta.

De cruisepositie van de Dutch Delta wordt verder versterkt als rond 2023 de Seine met de Schelde wordt verbonden door het realiseren van een verbinding tussen Cambrai en Compiègne.

Een geweldig perspectief

In de zomer van 2014 werd BLOC door de Zwitserse reder Scylla benaderd om samen met verschillende andere grote marktpartijen de kansen in dit gebied te verzilveren. Mede geïnitieerd door de gemeente Dordrecht leidde dit tot een door BLOC ontwikkeld plan met inzicht in de economische betekenis van de sector en een plan voor het vervolg.

De Dutch Delta biedt heeft veel potentie voor de ontwikkeling van nieuwe vaarroutes. De cruisepositie van de Dutch Delta wordt verder versterkt als rond 2023 de Seine met de Schelde wordt verbonden. Het wordt dan mogelijk van Amsterdam naar Parijs te varen. Een onvergetelijke reis tussen de meest romantische steden ter wereld.

Productontwikkeling

Productontwikkeling is essentieel om in de toekomst reders en touroperators te verleiden bestemmingen en routes uit te proberen. Dit is een samenspel van lokale- en regionale overheden en het bedrijfsleven. Productontwikkeling is grofweg te verdelen in hardware (de infrastructuur) en software (het toeristisch product). Rederijen en touroperators vragen om een goede infrastructuur (steigers, walstroom en een goede ontsluiting naar het achterland) maar zijn ook gebaat bij een goed ontwikkeld en ontsloten excursie- en arrangementenaanbod.

Het wordt het volgende decennium mogelijk van Amsterdam naar Parijs te varen. Een onvergetelijke reis tussen de meest romantische steden ter wereld.

Marktontwikkeling

Om de regionale aanpak te laten slagen is een bovenregionale aanpak noodzakelijk. Hiermee kan de verdiencapaciteit van de sector en van de regio als geheel worden vergroot. De Dutch Delta Cruise Port functioneert voor de sector als aanspreekpunt, functioneert voor de gekoppelde regio’s als kenniscentrum, zorgt voor draagvlak en effectief investeren, ondersteunt bij het ontwikkelen van het samenhangende toeristische product en brengt bedrijven via platformactiviteiten in contact met de sector.

De Stichting DDCP vermarkt de regio Dutch Delta als aantrekkelijke riviercruisedestinatie. De stichting richt zich op rederijen en touroperators. Het lokale draagvlak voor de regio wordt met kennisdeling en een bestuurlijk netwerk versterkt. De stichting coördineert samen met de publieke en private investeerders de benodigde investeringen in gebieds- en productontwikkeling en benut hierbij de kracht van regionale marketingorganisaties.

Meer weten? Stuur een mail naar Fred Witte - we houden je dan op de hoogte!

Fred Witte

Fred Witte

Nationaal Park Dutch Delta