Bloc
Economische Agenda Katwijk

Economische Agenda Katwijk

BLOC begeleidt de ontwikkeling van de nieuwe economische agenda voor Katwijk.

Lees meer

Kansen voor Katwijk

De gemeente Katwijk en de ondernemers in Katwijk hebben behoefte aan een nieuwe economische agenda die de economische ambities voor de komende jaren weergeeft en concrete projecten bevat waaraan gemeente, bedrijfsleven en andere organisaties kunnen samenwerken. BLOC begeleidt het proces om tot deze agenda te komen.

Opgave

De Katwijkse economie kent de komende jaren een aantal stevige uitdagingen. Katwijk groeit (naar 90.00 inwoners rond 2050) en vergrijst. Om het huidige welvaartsniveau in stand te houden, zal dit een toename van de arbeidsproductiviteit per arbeidsplaats vragen. De stijging van het aantal banen blijft in Katwijk achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De Katwijkse arbeidsmarkt kent een groot aandeel midden- en laagopgeleiden, juist de groep die het door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering lastiger krijgt op de arbeidsmarkt. De aansluiting van de Katwijkse beroepsbevolking op de arbeidsmarkt is nu nog goed, maar in de toekomst wordt dit een grotere opgave. De Katwijkse arbeidsmarkt kent bovendien een grote afhankelijkheid van de economische ontwikkelingen in de omliggende regio en de werkgelegenheidsfunctie van Katwijk zelf is beperkt.

Kansen

Tegelijkertijd zijn er legio kansen om de economie van Katwijk duurzaam te versterken. Bijvoorbeeld door bestaande economische clusters te koppelen aan nieuwe vormen van technologie. Denk daarbij aan de inzet van sensortechnologie (Unmanned Valley), die kan worden gekoppeld aan sectoren als de tuinbouw, de bouw, toerisme en de zorg. Daarbij zijn er kansen betere verbanden te leggen met kennisclusters rondom Katwijk, zoals om de ‘Space Campus’ in Noordwijk en het Bio-Science cluster in Leiden. Bovendien zijn er kansen om de werkgelegenheid voor jongeren in Katwijk te verbeteren. Dat kan door meer banen te creëren in de nieuwe economie rondom thema’s als circulariteit en digitalisering. Ook kunnen specifieke fieldlabs en stageprogramma’s worden ontwikkeld met steviger verbindingen met opleidingsprogramma’s en -instellingen rondom Katwijk.

Katwijk kan ook meer als gastvrije gemeente bekend komen te staan voor bedrijven die zich willen vestigen. Daarvoor is ook fysieke ruimte nodig. Er is behoefte aan een nieuw type bedrijventerreinen, met ook ruimte voor bedrijven die werkzaam zijn in de nieuwe economie. Om het karakter als gastvrije gemeente te versterken, is het bovendien van belang om – naast ruimte – ook specifieke faciliteiten en voorzieningen te realiseren die bedrijven en de daar werkzame personen nodig hebben. Daarbij gaat het onder meer om betere woonomstandigheden, mobiliteit en recreatievoorzieningen.

 

Economische agenda

Om dit soort kansen te benutten, maakt BLOC een economische agenda. Deze agenda wordt ontwikkeld met ondernemers, de gemeente en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. De agenda bevat de economische ambitie, een aantal transitiepaden en concrete projecten en initiatieven waarmee de ambitie wordt gerealiseerd.