Bloc
Roadmap Next Economy

Roadmap Next Economy

BLOC draagt bij aan de transitie naar een circulaire regio Rotterdam Den Haag.

Lees meer

Next Economy?

CIRCULAR ECONOMY!

Optimaal inspelen op ontwikkelingen

De Roadmap Next Economy is een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s en een handelingsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. Onderdeel van deze Roadmap zijn verschillende transitiepaden op cruciale thema’s die de economische transitie zullen kenmerken. Eén van deze thema’s en transitiepaden heeft betrekking op Circulaire Economie. That’s where we come in!

 

BLOC heeft de afgelopen weken een bijdrage geleverd aan de ‘steering group’ of kerngroep voor het transitiepad ‘circulair’ van de Roadmap Next Economy. Deze kerngroep heeft bouwstenen geleverd voor een visie op de transitie naar een circulaire economie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en een aantal workstreams gedefinieerd die gezamenlijk het handelingsperspectief zullen bieden om deze transitie ook daadwerkelijk te realiseren.

In een eerder stadium heeft er binnen de Roadmap Next Economy al een inventarisatie plaatsgevonden van circulaire projecten en initiatieven die in de regio bestaan. Op basis van een geactualiseerde visie op de transitie naar een circulaire economie, zullen deze projecten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit levert een nieuwe basislijst van mogelijke circulaire projecten op.

Nadat de bestaande projecten en initiatieven opnieuw tegen het licht zijn gehouden, zullen we goed moeten kijken naar de fasering van projecten die de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. Sommige projecten hebben een grote potentie maar verkeren nog in een relatief vroeg stadium, andere projecten vragen misschien nog om verder onderzoek of een proof-of-concept fase, en weer andere projecten zijn al zo goed als marktrijp of kunnen misschien al gaan schalen. We zullen dus de bestaande en nieuwe projecten tegen het licht moeten gaan houden en toetsen aan parameters. Hiervoor zal BLOC een validatieinstrument ontwikkelen waarvan de parameters gebaseerd zullen zijn op ervaringen vanuit het Circularity Center en andere workstreams en circulaire trajecten. We zullen dit nieuwe validatie-instrument vervolgens inzetten om de nieuwe mogelijke projecten en projectideeën te beoordelen op de criteria die we voor dit transitiepad zullen hanteren.

Op basis hiervan ontstaat dus een nieuw projectportfolio voor het transitiepad circulair voor de Roadmap Next Economy binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.