Bloc
MONTSMARTRE

MONTSMARTRE

Smart city, smart society

MONTSMARTRE biedt een samenhangende stads(deel)aanpak waarin de gebruiker centraal staat, met een lerend netwerk van bedrijven en instituten. MONTSMARTRE verbindt overheid met gemeenschap, ambitie met projecten en theorie met praktijk!

 

Samenhangende stadsaanpak

De stad is in beweging. Het aantal bewoners groeit. Digitale technologie en toenemende globalisering hebben het stadsleven drastisch veranderd. Bijna elke stad wil tegenwoordig een echte Smart City worden. De maatschappelijke behoefte is groot en verandert snel. (Virtuele) sociale netwerken en technologische innovaties en applicaties worden steeds belangrijker en veranderen het gebruik van de stad. Hierbij hoort een scala aan nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en kansen. De markt organiseert zich hierop. Uber verbreedt zich met gemak van taxidienst naar maaltijdbezorger en AirBNB ontwikkelt haar eigen stedenbouwkundige tak. De steden zelf hebben hoge ambities. Er wordt gewedijverd om titels als ‘de slimste wijk’ en om plekken in de vele top-10 lijstjes met de slimste steden van Nederland, Europa of de wereld.

De stad is in beweging. De maatschappelijke behoefte verandert snel.

De inrichting van de smart city is echter vooral technologie-gedreven. Smart gaat dan vooral over sensoren, in plaats van over een nieuwe stedelijke dynamiek. Er is wantrouwen over marktinitiatieven, mogelijke schaduwzijden van nieuwe innovaties en over de garantie van de privacy. De gebruiker staat op afstand. De solidariteit staat onder druk. Er is een kloof tussen de stad waar mensen in willen leven en de stad waarin zij daadwerkelijk leven. Steden worden bovendien nog steeds ontworpen en ingericht op basis van algemene gegevens over demografische, sociologische en economische ontwikkelingen op macro-niveau. Er is een groot verschil in hoe professionals de leefomgeving zien en hoe bewoners deze zelf willen organiseren. Bewoners zijn tot een abstractie gemaakt en er is weinig ruimte voor hun dromen, wensen en behoeften. Op micro-niveau is veel slim initiatief, maar er is weinig samenhang met ontwikkelingen op het niveau van de stad en regelmatig te weinig power om de hoge ambities waar te maken. Een overkoepelende strategie op het niveau van de wijk of stad is geen vanzelfsprekendheid. Ook is er weinig samenhang tussen de geboden oplossingen van bedrijven. Projecten en oplossingen lopen zelfs langs elkaar heen of werken elkaar tegen. Inzet en behoeftes zijn niet verbonden. Fundamentele verbindingen missen. Terwijl het leggen van slimme verbindingen met de opkomende technologieën en nieuwe inzichten juist zo goed kan.

Wij bieden een samenhangende stads(deel)aanpak waarin de gebruiker centraal staat, met een lerend netwerk van bedrijven en instituten: MONTSMARTRE.

MONTSMARTRE gaat verder dan groene façades en slimme bushokjes.

Human centered design

De wensen en behoeftes van de stedeling vormen de basis van MONTSMARTRE. Deze worden in beeld gebracht door middel van big data, sociale media en gericht onderzoek. De behoeftes worden vertaald naar maatregelen in de omgeving. Vervolgens wordt gemeten of de maatregelen leiden tot verbetering van het leefcomfort van de stedeling. Dit is een cyclisch proces waarin de relatie tussen de bewoners en bezoekers van de stad en de ruimtelijke en technologische maatregelen voortdurend met elkaar in verband staan.

De stadsbewoners staan centraal! Zij zijn het startpunt en de rode draad in MONTSMARTRE.

Gezonder, groener, veiliger en aangenamer

MONTSMARTRE is een geïntegreerd pakket aan maatregelen, producten en diensten dat steden slimmer maakt. Een integrale smart city aanpak gebaseerd op de wensen en ervaringen van de stedeling. Onze missie is om met deze aanpak steden gezonder, groener, veilige en aangenamer te maken. De aanpak is gebaseerd op vijf programmalijnen.

1. Smart Public Space

Een slimme publieke ruimte is de basis voor de sociale cohesie in de stad. Met beperkte ingrepen kan de openbare ruimte al drastisch worden verbeterd. In plaats van hoge investeringen en lange afschrijftermijnen voor straatmeubilair wordt er steeds meer met een tijdelijke invulling geëxperimenteerd. In New York City wordt met verf en tijdelijk meubilair succesvol geëxperimenteerd om levendige publieke ruimtes te ontwikkelen. New York is ook de stad waar vastgoedinvesteringen slim worden gecombineerd met investeringen in de publieke ruimte en waar door Project for Public Spaces omvangrijk onderzoek wordt gedaan naar succesvolle publieke ruimten.

2. Smart Infrastructure

Een slimme infrastructuur biedt een betere gebruikerservaring en maakt het mogelijk om minder courante delen van een stad te ontsluiten en daarmee te ontwikkelen. Zo kan een deelplatform voor e-bikes de reistijden in een stad drastisch verkorten. Madrid is met BiciMAD de eerste stad met een volledig netwerk van E-bikes. Op elke 300 meter staan laadstations waardoor de drempel om de fiets te nemen uitzonderlijk laag is.

3. Smart Buildings

Slimme gebouwen zijn gezond en energiezuinig en bieden bovenal comfort. Het versterken van de ultieme woonervaring wordt beperkt doordat materiaal- en ontwerpinnovaties onvoldoende ‘doorbreken’ in de traditionele bouwwereld. Met technologie kan een doorbraak worden geforceerd om bewoners rechtstreeks toegang te geven tot betere materiaal- en ontwerpkeuzes. WikiHouse is het eerste open en digitale bouwsysteem. Het zorgt voor een enorme verlaging van de drempel om een huis te ontwerpen en bouwen. Er kan worden gekozen om werk uit te besteden of de IKEA-achtige assemblering zelf uit te voeren.

4. Smart Energy

De doorbraak van elektrische auto’s en de snelle vooruitgang van zonnecellen en windenergie levert een uitdaging op voor de huidige elektriciteitsnetten. De netten kunnen de intense fluctuaties van productie en gebruik niet altijd aan. Een antwoord zijn steden zonder elektriciteitsnet. Gebouwen voorzien in hun eigen energievoorziening. Tesla biedt al totaaloplossingen met huisaccu’s en dakpannen met zonnecellen en Nissan kan electriciteit van de auto terugleveren aan het net.

5. Smart Citizenship

Een digitale overheid biedt enorme kansen om burgerschap en ondernemerschap te stimuleren. Burgers en ondernemers signaleren, denken mee en delen ideeën met elkaar en de overheid. Grenzen vallen letterlijk weg doordat digitaal burgerschap niet is gebonden aan landsgrenzen. Estland is een van de pioniers van een digitale overheid. De motor achter E-Estonia is X-Road. Dit systeem zorgt ervoor dat databases van verschillende services (privaat en publiek) met elkaar samenwerken. Een van de belangrijkste elementen is dat de databases zijn gedecentraliseerd waardoor er geen hoofdeigenaar is en dat elk bedrijf of elke overheid het product kan gebruiken dat bij haar past. Daarbij worden telkens nieuwe services toegevoegd.

Onder de programmalijnen is een veelvoud aan slimme projecten mogelijk, die op maat aan de stad worden geboden. Denk daarbij onder meer aan: Smart Mobility & Parking, Smart Retail, Smart Services, Smart Payments, Smart Experience, Smart Community, Smart Visitor management, Smart Food Systems, Smart Lighting, Smart Safe Living.

The position of man in the digital world should be equal to the position of man in the physical world (Qiy Foundation)

And what about data? 

De hoeveelheid data die beschikbaar en openbaar wordt, neemt ongekend toe. Tegelijkertijd is veel data vervuild, niet geverifieerd en hebben gebruikers geen controle over deze data. Dit zorgt voor frustratie bij gebruikers en enorme kostenposten bij bedrijven. Duidelijke principes over het delen van data vergroten het nut voor bedrijven en de acceptatie van eindgebruikers. Ze bieden in MONTSMARTRE een heldere basis voor het uitwisselen van data. De Qiy Principles bieden een open standaard hoe juridisch en technologisch met data moet worden omgegaan. Ze bieden de basis voor robuuste businessmodellen en grip van de eindgebruiker op toegang. Dit biedt ongekende mogelijkheden in de data-uitwisseling tussen de eindgebruiker en bedrijven en overheden.

Who is MONTSMARTRE?

MONTSMARTRE is een marktinitiatief van vooruitstrevende productontwikelaars, dienstverleners en gebiedsontwikkelaars die hun kennis hebben gebundeld. Wij zorgen voor een gebiedsaanpak én een samenhangende strategie mét concrete producten en diensten. We maken de benefits zichtbaar voor iedereen, omdat dat de motor vormt voor verdergaande transitie. We verbinden en combineren ideeën, programma’s, budgetten en organisaties. Daarbij werken we samen met bedrijven, start-ups, netwerken en kennisinstituten: producenten, experts en gebruikers. Tegelijkertijd ontwikkelen we transparante marktmodellen waarin het maatschappelijke, gezamenlijke en individuele belang een plek vindt.

MontSMARTre is een initiatief van Anne-Fleur Aronstein, BLOC, Comarch, Dell EMC, Noorderwind en SPIE.