Nieuw perspectief

De provincie Zuid-Holland zoekt een nieuw perspectief op toerisme. Dat werd gevonden in een door BLOC georganiseerde bijeenkomst met steden, regio’s en branche- en marketingorganisaties.

Toerisme groeit

Toerisme groeit en bloeit. In de wereld,  Nederland en Zuid-Holland. De verwachting is dat vergeleken met nu het aantal toeristen dat Nederland aandoet in 2030 met zo’n 50% stijgt. Buitenlandse toeristen brachten in 2017 voor 28, 3 miljard aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie (4,3% van het Bruto Binnenlands Product). Dat is ruim meer dan de sectoren landbouw en olie- en gaswinning, ongeveer evenveel als de bouw en maar iets minder dan de financiële sector (cijfers: CBS). De vrijetijdseconomie is goed voor 640.000 banen in Nederland. Het levert een bijdrage aan een positieve beeldvorming over Nederland, aan het woon- en vestigingsklimaat,  het welzijn, de culturele samenhang en aan de kwaliteit van voorzieningen.

Ambitie: in 2030 profiteert iedere inwoner van Zuid-Holland van toerisme

Deze context schetst de kansen voor Zuid-Holland, maar ook de uitdagingen. Hoe benutten we toerisme als economische motor, maar hoe houden we tegelijkertijd (o.m.) de kwaliteit van leefomgeving en voorzieningen op peil? Dat is meteen de belangrijkste oogst van de werksessie die op 20 september met vertegenwoordigers uit de sector is georganiseerd: door expliciet een koppeling te leggen tussen de groei van het toerisme en de een aantal andere maatschappelijke en economische doelstellingen. En door het toerisme direct in verband te brengen met wat de inwoners van Zuid-Holland daaraan kunnen hebben. Dat kan door een ambitieuze ambitie te hanteren: iedere inwoner van Zuid-Holland profiteert in 2030 van toerisme.

Dat kan op vier verschillende manieren:

1) Toerisme leidt tot extra werkgelegenheid in Zuid-Holland, met name voor de meer kwetsbare bevolkingsgroepen.

2) Toerisme zorgt voor instandhouding of ontwikkeling van voorzieningen (denk aan musea) waar ook de inwoners van Zuid-Holland profijt van hebben.

3) Toerisme heeft een positieve impact op de ecologie en duurzaamheid van de samenleving, bijvoorbeeld doordat met toerisme gegenereerde middelen natuur en landschap kunnen worden beheerd of (de infrastructuur van) elektrische mobiliteit rendabel wordt.

4) Toerisme draagt bij aan de identiteit van Zuid-Holland of steden, natuurgebieden en iconen binnen Zuid-Holland.

Strategie

Om deze ambitie te realiseren identificeerden de deelnemers aan de werksessie de speerpunten voor de komende jaren. Ten eerste is het beter benutten van de toeristische troeven – zoals Werelderfgoed Kinderdijk en de Keukenhof –een kans om de positieve effecten van toerisme af te vangen. Een centrale rol daarin hebben de Nationale Parken: de Hollandse Duinen en NL Delta (Biesbosch-Haringvliet). Daarnaast ligt de focus op de steden met hun onderscheidende cultuur(historische) aanbod (zoals Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Gouda en Dordrecht. De steden kunnen worden benut als hubs om het voorzieningenniveau binnen de stad én (via stad-landverbindingen) de omgeving te versterken. Ook het versterken van het uitgebreide en fijnmazige fiets- en vaarnetwerk tussen die steden en de omliggende natuur verdient aandacht. Daarnaast worden verhaallijnen, themajaren en districten internationaal beter geprofileerd. Denk aan Cheese Valley als verbindend concept in een deel van het Groene Hart. En aan verhaallijnen als Nederland Waterland, Bloemen en de Gouden Eeuw. En ten slotte is het bevorderen van duurzaam toerisme een belangrijk speerpunt. Denk aan het vergroten van de ecologische waarde van bestemmingen, door onder meer circulair materiaalgebruik in gebouwen, biologische horeca en hernieuwbare energie. En aan het verminderen van de CO2-uitstoot van toeristisch vervoer.

De oogst van de bijeenkomst wordt door BLOC vertaald naar een visie die wordt benut om het nieuwe Zuid-Hollandse beleid op toerisme vorm te geven.