Bloc
Profilering van Katwijk

Katwijk Marketing

In de periode maart tot en met juli 2019 heeft BLOC, in opdracht van de Raad van Toezicht van Katwijk Marketing (KM), onderzocht wat het toekomstperspectief is voor de marketing en promotieorganisatie van Katwijk. Daarvoor zijn met vele stakeholders van KM, publiek en privaat, gesprekken gevoerd.

Lees meer

Katwijk Marketing is de promotie- en marketingorganisatie van Katwijk, die zich met name richt op het toeristisch en recreatief profiel van Katwijk. De organisatie heeft een basisfinanciering vanuit de gemeente en krijgt aanvullende financiering door het in de markt zetten van betaalde marketingactiviteiten. De afgelopen jaren is de effectiviteit en het draagvlak onder de stakeholders regelmatig geëvalueerd. De gemeenteraad van Katwijk heeft, na de laatste evaluatie in 2017, besloten om 2019 als transitiejaar aan te merken en de organisatie door te ontwikkelen. Dit transitiejaar moet uiteindelijk leiden tot een concreet perspectief voor de citymarketing organisatie van Katwijk.

BLOC heeft aan de hand van verschillende scenario’s gesproken met alle stakeholders om een realistisch beeld te schetsen van de toekomst van KM. Nadrukkelijk is daarbij de relatie gelegd met de omgevingsvisie van de gemeente Katwijk en het Perspectief 2030 van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Foto: Lucas van Oort

Foto: Lucas van Oort
In het najaar van 2019 zal de gemeenteraad aan de hand van de verschillende scenario’s besluiten over de toekomst van Katwijk Marketing.
Veerverbinding Marker Wadden