Bloc
Maatregelenpakket Toerisme Zuid- Holland

Toerisme Zuid-Holland

BLOC helpt de Provincie Zuid-Holland bij vaststellen van een maatregelenpakket Toerisme

Lees meer

Na het vaststellen van het Perspectief Zuid-Holland 2030 wil de Provincie Zuid-Holland (PZH) haar toeristische opgave formuleren in de vorm van een strategie die eind 2019 aan Provinciale Staten wordt gepresenteerd. Daarbij wil de provincie expliciet de groei van het toerisme verbinden met andere maatschappelijke en economische doelstellingen en direct in verband brengen met wat de inwoners van Zuid-Holland daaraan kunnen hebben.

Foto: herprettybravesoul via Unsplash

Foto: herprettybravesoul via Unsplash
Voor de provincie Zuid-Holland geldt als uitgangspunt dat toerisme geen doel op zich is maar een middel dat bijdraagt aan de eigen, bestaande opgaven.

Foto: Marvin Alexander Ullrich via Unsplash

Foto: Marvin Alexander Ullrich via Unsplash

Hierbij wordt ook de relatie gelegd met het Perspectief Nederland 2030 van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Om dat te realiseren heeft de provincie voor toerisme een aantal speerpunten benoemd:

  • Beter benutten van toeristische troeven, zoals de Nationale Parken en de steden;
  • Versterken van de omgevingskwaliteit en dan met name de toeristisch-recreatieve bestemmingen, waaronder ook de verblijfsvoorzieningen;
  • Verbeteren van de mobiliteit door het verder versterken van fiets-, wandel- en vaarverbindingen naar de toeristische troeven, met speciale aandacht voor de ‘last mile’;
  • Versterken van duurzaam toerisme, onder meer door meer aandacht voor elektrisch vervoer, biologische streekproducten en klimaatneutrale accommodaties;
  • Samenwerken rondom inspirerende concepten en verhaallijnen zoals Cheese Valley en Nederland Waterland.

Foto: Micheile Henderson via Unsplash

Foto: Micheile Henderson via Unsplash

BLOC heeft het Perspectief Zuid-Holland 2030 ontwikkeld en helpt de provincie dit om te zetten in een maatregelenpakket. Dit pakket moet in beeld brengen welke activiteiten samen met andere partners (kunnen) worden ondernomen om toerisme te versterken en tegelijkertijd te investeren in andere provinciale doelstellingen en thema’s.

Meer weten?

Fred Witte

Fred Witte

Lennart Graaff

Lennart Graaff

Dutch Delta Cruise Port
Volgend project

Dutch Delta Cruise Port